نقشه پخش مدلSR 406 C و چگونه فلش خور کردن این مدل پخش راهنمایی فرمایید منظور قسمت اتصال به آمپلی فایر می باشد تشکرClick here to enlarge