ریل سوخت گاز شبیه سازی هست میخوام نصب کنم کسی میتونه کمک کنه این دست گاه رو نصب کنم. ممنون هستم