رای ریست کردن یا پاک کردن کد دکلس تیبا مدل rkmp100 به ترتیب از بالا به پایین کلیدهای

MODE
BAND
NEXT

DOWN
KEY 1
KEY 2
KEY 3
KEY 4
KEY 5
(مود > باند > بالا > پایین > کلید یک > کلید دو > کلید سه > کلید چهار> کلید پنج) را فشار دهید کد پخش ریست میشود . کد جدید ۱۲۳۴ میباشد.