در سیستم‌های چیلر چندین نوع مبدل حرارتی مختلف استفاده می‌شود که هر یک وظایف خاصی را انجام می‌دهند. این انواع مبدل حرارتی عبارتند از:
1. مبدل حرارتی تبخیر (Evaporator):
در این مبدل حرارتی، سیال خنک کننده (معمولاً آب یا آنتی‌فریز) از روی لوله‌ها گذر می‌کند و حرارت از محیط را جذب کرده و اجازه تبخیر سیال خنک کننده را می‌دهد. این عمل باعث خنک شدن سیال در لوله‌ها و تولید سرما در داخل چیلر می‌شود.


2. مبدل حرارتی مکث (Condenser):
در این نوع مبدل حرارتی، برعکس مبدل تبخیر، سیال خنک کننده گرم‌شده از داخل چیلر به مبدل حرارتی مکث می‌رسد. در اینجا، حرارت سیال خنک کننده به محیط اطراف (معمولاً هوا یا آب) منتقل می‌شود و سیال به حالت مایع تبدیل می‌شود.


3. مبدل حرارتی تغییر فاز (Expansion Valve):
این مبدل حرارتی نقش مهمی در سیکل مبرد دارد. وظیفه اصلی آن کاهش فشار مبرد و تغییر فاز آن از گاز به مایع است. این عمل باعث خنک شدن مبرد می‌شود و آماده شدن برای ورود به مبدل حرارتی تبخیر می‌گردد.


این انواع مبدل حرارتی در چیلرها به منظور ایجاد چرخه سرمایشی کاربرد دارند و با ترکیب و تعامل با یکدیگر، امکان تبدیل حرارت و سرمایش محیط‌های مختلف را فراهم می‌کنند.
باشه، ادامه می‌دهم:


4. مبدل حرارتی آبی (Water-Cooled Condenser):
این نوع مبدل حرارتی برای خنک کردن مبرد از طریق گذراندن آب به کمک پمپ‌ها و لوله‌ها استفاده می‌شود. آب به عنوان سیال خنک کننده عمل می‌کند و حرارت مبرد را جذب کرده و سپس به محیط خارجی منتقل می‌کند.


5. مبدل حرارتی هوایی (Air-Cooled Condenser):
در این نوع مبدل حرارتی، هوا برای خنک کردن مبرد استفاده می‌شود. پره‌ها یا مشبک‌های فلزی در مبدل حرارتی به هوا کمک می‌کنند تا حرارت مبرد را از آن جذب کرده و سرما بزند. این نوع مبدل حرارتی به ویژه در چیلرهای کوچک و مکان‌هایی که دسترسی به منابع آب محدود است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.


6. مبدل حرارتی تبدیل‌گر (Heat Exchanger):
این نوع مبدل حرارتی برای انتقال حرارت بین دو سیال مختلف (مانند آب و مبرد) استفاده می‌شود. از این مبدل حرارتی به عنوان یک پل حرارتی برای انتقال حرارت بین مبرد و محیط اطراف چیلر استفاده می‌شود.


در چیلرها، ترکیب متناسب از این مبدل‌های حرارتی به ویژه با توجه به نوع و اندازه سیستم چیلر، نوع مبرد و شرایط محیطی انتخاب می‌شود. این ترکیب‌ها به بهره‌وری و کارایی بهتر چیلر کمک می‌کنند و از نظر اقتصادی و عملکردی بسیار حائز اهمیت هستند.