طریقه ریست کردن یا تنظیمات کارخونه این مدل چگونه هست؟