درود به همه اساتید
یک پراید 85 انژکتور دارم فن رادیاتورش با استارت روشن میشه با اینکه دمای موتور پایینه (صبح زود )
دو سه روزه روز اول دمای موتور بالا نرفت شک کردم در ضمن فنش تک دوره