سلام. نحوه تعریف ریموت پراید 141 را لطف کنید. روی برد دزدگیر نوشته cadiy 3000L(3) و روی ریموت نوشته m16-B